• PlPolski
  • EnEnglish
  • DeDeutsch
  • RuРусский

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

29.05.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 27.06.2024 r.

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień
27 czerwca 2024r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 wraz z oceną o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polontex S.A. z dnia 30.10.2023r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

17.05.2024 R.

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień
12 czerwca 2024r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :

umorzenia 700.000 sztuk akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia,

a) obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.400.000 zł przez umorzenie części akcji, w celu zmniejszenia zaangażowania kapitałowego,

b) zmiany Statutu Spółki wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego w następującym zakresie:

c) zmiana pkt 8/ :

Treść proponowanej zmiany :

„8/ Kapitał zakładowy wynosi 15.560.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 7.780.000 (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

W tej liczbie :

1/ 100.000 (sto tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii A.

2/ 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii B.

3/ 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii C.

4/ 1.021.000 (milion dwadzieścia jeden tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii D.

5/ 900.000 (dziewięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii E.

6/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii F.

7/ 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) to akcje na okaziciela zwykłe serii G.

8/ 1.000.000 (milion) to akcje na okaziciela zwykłe serii H.

9/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii I.

10/ 200.000 (dwieście tysięcy) to akcje imienne serii "J" uprzywilejowane co do głosu (każdej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu), co do dywidendy (każda akcja ma prawo do dywidendy w wielkości 150% [stu pięćdziesięciu procent] dywidendy przyznanej akcji zwykłej), co do wykonywania prawa poboru akcji nowych emisji oraz pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych uprzywilejowanych i imiennych uprzywilejowanych akcji założycielskich (zgodnie z pkt 8a, 10 i 27 Statutu Spółki) oraz co do powoływania członków Zarządu zgodnie z pkt 20 Statutu Spółki).”

d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

11.04.2024 r.

 

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju informuje, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLONTEX S.A. z dnia 10 kwietnia 2024 roku, otrzymał upoważnienie do nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w ww. uchwale. 

Osoby zainteresowane dokonaniem zbycia Akcji prosimy o kontakt z Zarządem Spółki osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.0012.00 w okresie od 11.04.2024 r. do 09.05.2024 r., w Biurze Zarządu w Częstochowie przy ul. Rejtana 25.

Jednocześnie Zarząd Spółki POLONTEX S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki, którzy dotychczas nie dokonali rejestracji Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy, do ich rejestracji będącej warunkiem koniecznym do złożenia oferty zbycia Akcji Spółce.

Zarząd Spółki POLONTEX S.A.

 

14.03.2024 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.04.2024r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 10 kwietnia 2024r. o godz. 14.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.
 

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Przyjęcie porządku obrad.
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.
    6. Wolne wnioski.
    7. Zamknięcie obrad.

 

6.11.2023 r.

"Ogłoszenie Uchwały z dnia 30.10.2023r. w sprawie umorzenia  akcji"

Zarząd „POLONTEX” S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43, 42-360 Poraj,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000094612, NIP: 5770009643, REGON: 150916961, działając na podstawie art.359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 30 października 2023r. w sprawie umorzenia 600.000 sztuk akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 30 października 2023 roku w sprawie umorzenia 600.000 sztuk akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLONTEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju, działając na podstawie art.398, 359 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz pkt 10 i 12 lit.f Statutu Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1
1.      Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 28 lipca 2023r. upoważniającej Zarząd do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad ich nabycia (podjętej w oparciu o art.359 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz pkt 10 i pkt 12 lit.f i lit.g Statutu Spółki) oraz na podstawie Umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia z dnia 4 września 2023r. Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji POLONTEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju na okaziciela serii E o numerach od 300 001 do 900 000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, zdematerializowanych i wpisanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., za cenę wynoszącą 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję tj. za łączne wynagrodzenie 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art.348 §1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną wyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji POLONTEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju na okaziciela serii E o numerach od 300 001 do 900 000  o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, zdematerializowanych i wpisanych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie Umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia z dnia 4 września 2023r., zgodnie z pkt 1 powyżej.

§2

Z uwagi na to, że umarzane akcje zostały nabyte przez Spółkę na postawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLONTEX S.A. z dnia 28 lipca 2023r. za zapłatą wynagrodzenia wynikającego z Umowy z dnia 4 września 2023r. oraz stanowią akcje własne Spółki, umorzenie akcji następuje bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za akcje umarzane, poza wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz akcjonariusza wymienionym w §1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§3

Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z art.360 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz pkt 10 i 12 lit.f Statutu Spółki, w trybie i na zasadach wskazanych w art.455 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych.

§4

W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.200.000,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych).

§5

1.      Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art.360 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

2.      Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 1.937.100 akcji (w tym 100% akcji założycielskich objętych uprzywilejowaniem), stanowiących 21,33% kapitału zakładowego, dających łącznie prawo do 4.057.100 głosów; z wszystkich akcji oddano ważne głosy, w tym za powzięciem uchwały 4.057.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Sprzeciwów nie zgłoszono.

05.10.2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. - 30.10.2023

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 30 października 2023r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) umorzenia 600.000 sztuk akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia,
  b) obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.200.000 zł przez umorzenie części akcji, w celu zmniejszenia zaangażowania kapitałowego
  c) zmiany Statutu Spółki wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego w następującym zakresie:

- zmiana pkt 8/:

Treść proponowanej zmiany:

8/ Kapitał zakładowy wynosi 16.960.000,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 8.480.000 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

W tej liczbie:

1/ 100.000 (sto tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii A.

2/ 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) to akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii B.                                          

3/ 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii C.

4/ 1.375.000 (milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) to akcje imienne i na okaziciela zwykłe serii D.

5/ 900.000 (dziewięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii E.  

6/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii F.             

7/ 1.000.000 (milion) to akcje na okaziciela zwykłe serii G.

8/ 1.000.000 (milion) to akcje na okaziciela zwykłe serii H.

9/ 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) to akcje na okaziciela zwykłe serii I.

10/ 200.000 (dwieście tysięcy) to akcje imienne serii "J" uprzywilejowane co do
głosu (każdej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu), co do
dywidendy (każda akcja ma prawo do dywidendy w wielkości 150%
[stu pięćdziesięciu procent] dywidendy przyznanej akcji zwykłej), co do
wykonywania prawa poboru akcji nowych emisji oraz pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych uprzywilejowanych i imiennych uprzywilejowanych akcji założycielskich (zgodnie z pkt 8a, 10 i 27 Statutu Spółki) oraz co do powoływania członków Zarządu zgodnie z pkt 20 Statutu Spółki).”

       d)  zmiany Statutu Spółki w pozostałym zakresie:

- zmiana pkt 19/A:

Treść proponowanej zmiany:

19/A. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorcze należy:

- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, jak również kontrola kasy Spółki w każdym czasie,

- ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji.

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju informuje, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLONTEX S.A. z dnia 28 lipca 2023 roku, otrzymał upoważnienie do nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w ww. uchwale. 
Osoby zainteresowane dokonaniem zbycia Akcji prosimy o kontakt z Zarządem Spółki osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 12.00 w okresie od 01.08.2023r. do 04.09.2023r., w Biurze Zarządu w Częstochowie przy ul. Rejtana 25.
Jednocześnie Zarząd Spółki POLONTEX S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki, którzy dotychczas nie dokonali rejestracji Akcji w Rejestrze Akcjonariuszy, do ich rejestracji będącej warunkiem koniecznym do złożenia oferty zbycia Akcji Spółce.

 

05.07.2023 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.07.2023r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 28 LIPCA 2023 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad
 

 

22.05.2023 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2023r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 wraz z oceną o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad
 

02.08.2022 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.08.2022r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29.08.2022 r. o godz. 10:00. które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.
 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Polontex S.A. z dnia 29.07.2022
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

  Treść proponowanych zmian w Statucie:
  19/A. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorcze należy:
  - ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym jak również kontrola kasy Spółki w każdym czasie,
  - ocena wniosku  Zarządu dotyczącego podziału zysku lub  pokrycia straty,
  - składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny.

 

28.05.2022 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20.06.2022r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie przy alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

26.05.2021 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

18.12.2020 r.

"WEZWANIE PIĄTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE"

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.
"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r."

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

27.11.2020 r.

"WEZWANIE CZWARTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE"

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

06.11.2020 r.

"WEZWANIE TRZECIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE"

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

16.10.2020 r.

"WEZWANIE DRUGIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE"

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

25.09.2020 r.

"WEZWANIE PIERWSZE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE"

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w lokalu Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Tadeusza Rejtana 25, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 15.09.2020 r.

"Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polontex S.A. w dniu 15.10.2020 r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 15 października 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian w Statucie:
1. pkt 8 ppkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10/ 200 000 (dwieście tysięcy) to akcje imienne serii "J" uprzywilejowane co do głosu (każdej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu ), co do dywidendy (każda akcja ma prawo do dywidendy w wielkości 150% (stu pięćdziesięciu procent) dywidendy przyznanej akcji zwykłej), co do wykonywania prawa poboru akcji nowych emisji oraz pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych uprzywilejowanych i imiennych uprzywilejowanych akcji założycielskich (zgodnie z pkt 8a, 10 i 27 Statutu Spółki) oraz co do powoływania członków Zarządu zgodnie z pkt 20 Statutu Spółki).”;

2. pkt 8a otrzymuje następujące brzmienie:
„8 a/ Akcje założycielskie serii „A” i serii „B” są imienne oraz uprzywilejowane co do głosu, dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji Spółki oraz prawa poboru akcji nowej emisji po cenie nominalnej, a także co do uprawnień przyznanych w pkt 9, pkt 10, pkt 13, pkt 13a ppkt 2 i 3, pkt 14, pkt 19/C tiret czwarte, tiret szóste, tiret siódme, tiret ósme, tiret dziesiąte, pkt 20/B i pkt 27 niniejszego Statutu.
Uprzywilejowanie co do głosu polega na przyznaniu każdej akcji założycielskiej 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Uprzywilejowanie co do dywidendy polega na przyznaniu akcji założycielskiej prawa poboru dywidendy o 100% (sto procent) wyższej od dywidendy przypadającej na każdą akcję zwykłą.
Uprzywilejowanie co do podziału majątku w wypadku likwidacji Spółki polega na tym, iż na każdą akcję uprzywilejowaną przypada udział w majątku likwidowanej Spółki o 100% (sto procent) wyższy od udziału przypadającego na akcję zwykłą. O ile zostaną wprowadzone w przyszłości inne, powszechnie obowiązujące uregulowania prawne, ograniczające możliwość przyznania uprzywilejowania akcjom, to akcje założycielskie uprzywilejowane będą na najlepszych prawnie dopuszczalnych warunkach uprzywilejowania akcji.
W przypadku emisji nowych akcji uprzywilejowane akcje założycielskie i akcje uprzywilejowane serii „J” uprawniają do poboru nowo emitowanej akcji po cenie nominalnej bez uzyskania dodatkowej zgody Walnego Zgromadzenia. Ilość akcji objęta tą drogą przez właścicieli uprzywilejowanych akcji założycielskich lub akcji uprzywilejowanych serii „J” nie może być wyższa niż 50% całej emisji. Akcje te powinny być objęte przez właścicieli uprzywilejowanych akcji założycielskich lub akcji uprzywilejowanych serii „J” proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji uprzywilejowanych. O ile któryś z wyżej wymienionych akcjonariuszy nie obejmie przypadającej na niego puli to akcje te mogą być podzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych właścicieli uprzywilejowanych akcji założycielskich lub akcji uprzywilejowanych serii „J”.

W niniejszym Statucie akcje założycielskie imienne uprzywilejowane serii „A” i serii „B” oraz akcje imienne uprzywilejowane serii „J”, nazywane mogą być łącznie akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.”;

3. pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9/ W celu powiększenia kapitału zakładowego Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
Na podwyższenie kapitału zakładowego potrzebna jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała Walnego Zgromadzenia może nowoemitowanym akcjom imiennym przyznać uprzywilejowanie, w granicach nie wyższych niż przyznane akcjom uprzywilejowanym serii „J”, jeżeli wyrażą na to zgodę właściciele akcji założycielskich.”;

4. pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10/ Właścicielom akcji założycielskich i akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych wydanych przez Spółkę.
Na sprzedaż akcji imiennych uprzywilejowanych osobie spoza grona właścicieli akcji imiennych uprzywilejowanych, zgodę muszą wyrazić wszyscy pozostali właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych (jeżeli jest ich więcej niż jeden), a jeżeli w Spółce jest tylko jeden właściciel akcji imiennych uprzywilejowanych, zgodę wyraża ten właściciel. W przypadku braku zgody na sprzedaż przedmiotowych akcji, pozostali właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych, wskażą innego nabywcę w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Akcjonariusz który za zgodą właścicieli akcji imiennych uprzywilejowanych wszedł w posiadanie akcji imiennych uprzywilejowanych zachowuje uprzywilejowanie akcji, o ile pozostali właściciele akcji uprzywilejowanych wyrażą zgodę na zbycie oraz utrzymanie uprzywilejowania zbywanych akcji. O ile właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych nie wyrażą zgody na utrzymanie uprzywilejowania, akcje te stracą swoje uprzywilejowanie i zostaną sprzedane jako akcje zwykłe.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne ). W przypadku dobrowolnego umorzenia akcji, umorzenie następuje według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.”;

5. pkt 12 ppkt j/ otrzymuje następujące brzmienie:
„j/. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i właścicieli akcji założycielskich,”;
6. pkt 12 ppkt l/ otrzymuje następujące brzmienie:
„l/. wybór likwidatorów i ustalenie ich wynagrodzenia,”;
7. pkt 12b/ otrzymuje następujące brzmienie:
„12b/ Zastawnicy akcji Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji.”
8. pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13/ Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli na nim reprezentowane jest co najmniej 5% kapitału zakładowego i obecny jest na nim co najmniej jeden właściciel akcji założycielskich bądź jego pełnomocnik (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich). W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zarząd zwołuje drugie Walne Zgromadzenie o tym samym porządku dziennym, bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 402 kodeksu spółek handlowych, które to Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych akcji pod warunkiem, że obecny jest na nim przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich bądź jego pełnomocnik (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich). Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, połączenia spółek, rozwiązania Spółki oraz emisji nowych akcji zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy zgodzie co najmniej jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich).”;
9. pkt 13a/ ppkt 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza lub właściciel akcji założycielskich może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie:
- akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
- Rady Nadzorczej,
- właściciela akcji założycielskich.
Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. O ile to Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w w/w terminie – Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, właściciel akcji założycielskich lub akcjonariusz/e reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”;

10. pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14/ Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być
uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą – nie dotyczy to spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek właściciela akcji założycielskich lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”;
11. pkt 18 ppkt d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Powinny się one odbywać nie rzadziej niż 4 (cztery) razy do roku. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady może wystąpić również Prezes Zarządu lub właściciel akcji założycielskich.”
12. pkt 19/C otrzymuje następujące brzmienie:
„C. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- zatwierdzenie wieloletnich i rocznych programów i planów rozwoju Spółki,
- zatwierdzenie rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Spółki,
- zatwierdzenie struktury organizacyjnej i regulaminu działalności Spółki,
- zatwierdzenie regulaminów określających zasady tworzenia i gospodarowania funduszami Spółki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i uchwał Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu zgody jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich),
- prowadzenie działalności kontrolnej i rewizyjnej Spółki,
- udzielenie Zarządowi zezwolenia na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich),
- zatwierdzenie systemów wynagrodzenia pracowników Spółki, ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu, po uzyskaniu zgody jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich),
- udzielenie Zarządowi Spółki, po uzyskaniu zgody jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich), zezwolenia na:
a) otwieranie, sprzedaż i zamykanie spółek, przedstawicielstw, filii, oddziałów i innych placówek,
b) przystąpienie Spółki w charakterze akcjonariusza lub udziałowca do innych Spółek i organizacji gospodarczych,
c) zaciąganie kredytów, zaciąganie i udzielanie pożyczek.
d) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 450.000,00 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
e) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji,
f) obciążenie aktywów Spółki zastawem, hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,
- wybór biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki,
- opiniowanie kandydatów na Prokurentów i Pełnomocników, zgłoszonych przez Zarząd Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii co do kandydatów jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich),
-powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu z zastrzeżeniem pkt 20/B i 20/D,
-ustalanie liczby Członków Zarządu w granicach określonych w pkt 20/A Statutu Spółki.”;
13. pkt 20/B otrzymuje następujące brzmienie:
„B. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza spośród listy kandydatów sporządzonej przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonej przez jednego właściciela akcji założycielskich (o ile wśród akcjonariuszy Spółki jest przynajmniej jeden właściciel akcji założycielskich).”;
14. pkt 20/D otrzymuje następujące brzmienie:
„D. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członków Zarządu następuje z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek złożony Radzie przez akcjonariuszy posiadających minimum 5% akcji. W przypadku otrzymania takiego wniosku akcjonariuszy, Rada Nadzorcza niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, odwołuje cały Zarząd lub poszczególnych jego Członków, zgodnie z ww. wnioskiem. W przypadku odwołania całego składu Zarządu Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zostanie powołany Zarząd Spółki. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być zawieszeni z ważnych powodów w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Za ważny powód takiego zawieszenia, uznaje się wniosek akcjonariusza/y posiadających minimum 5% akcji.”;
15. pkt 20/F otrzymuje następujące brzmienie:
„F. Zarząd rozstrzyga o sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd może dokonywać jednorazowo czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzenie prawem do świadczenia o wartości nie przekraczającej jednorazowo 450.000,00 zł. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Powyższe nie obejmuje regulowania przez Spółkę zobowiązań budżetowych i danin publicznych.”;
16. skreśla się pkt 20/H Statutu;
17. pkt 21/B otrzymuje następujące brzmienie:
„B. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do kandydatów z zastrzeżeniem pkt 19/ C dziesiąte tiret Zarząd uprawniony jest do powoływania prokurentów i pełnomocników, którzy uprawnieni są do dokonywania poszczególnych czynności wynikających z udzielonego im pełnomocnictwa.”;
18. pkt 27 otrzymuje następujące brzmienie:
„27/ Akcje emitowane w trakcie pierwszej i drugiej emisji są imiennymi, uprzywilejowanymi akcjami założycielskimi. W przypadku kolejnej emisji akcji jak i sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych i imiennych uprzywilejowanych akcji założycielskich, właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych i imiennych uprzywilejowanych akcji założycielskich mają pierwszeństwo przy ich zakupie. Akcje imienne uprzywilejowane i akcje założycielskie będą nabywane przez pozostałych właścicieli akcji imiennych uprzywilejowanych (w tym akcji założycielskich) według cen akcji zwykłych. Akcje imienne uprzywilejowane, w tym akcje założycielskie, nabyte przez innych właścicieli akcji uprzywilejowanych (w tym założycielskich), jak i nabyte zgodnie z pkt 10 i 29/B Statutu, zachowują wszystkie swoje uprzywilejowania.
O ile właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych lub akcji założycielskich nie nabędą akcji imiennych uprzywilejowanych lub akcji założycielskich, akcje te tracą swoje uprzywilejowanie i zostaną nabyte jak akcje zwykłe.
Walne Zgromadzenie przy spełnieniu warunków przyjętych dla podjęcia uchwały o emisji nowych akcji, może uchwalić wydanie certyfikatów akcyjnych, uprawniających jedynie do udziału w zysku na równi z akcjami zwykłymi, nie dających jednak prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Certyfikaty są wydawane po cenach rynkowych chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Walne Zgromadzenie może wydać certyfikaty akcyjne uprawniające do udziału w zysku Spółki na równi z akcjami zwykłymi przez czas określony, nie krótszy jednak niż przez trzy lata od rozpoczęcia przez Spółkę działalności gospodarczej.”;
19. pkt 29/B otrzymuje następujące brzmienie:
„B. Akcje będące w posiadaniu osób fizycznych są przedmiotem dziedziczenia
stosownie do unormowań prawa spadkowego, a także przechodzą na następców prawnych akcjonariuszy posiadających osobowość prawną lub osoby fizyczne przy likwidacji osób prawnych.
Postanowienia Statutu dotyczące właścicieli akcji założycielskich mają zastosowanie w stosunku do spadkobierców zmarłych właścicieli akcji założycielskich, którzy obejmą akcje założycielskie.
Akcje założycielskie oraz inne akcje uprzywilejowane uzyskane w wyniku dziedziczenia przez spadkobierców zmarłych właścicieli akcji założycielskich lub innych akcji uprzywilejowanych, zachowują również swoje uprzywilejowanie. Powyższe postanowienia dotyczą odpowiednio następców prawnych akcjonariuszy posiadających osobowość prawną z wyłączeniem sytuacji kiedy wejście w prawa takiego akcjonariusza nastąpiło w wyniku egzekucji prowadzonej w trybie kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o egzekucji w administracji albo związane będzie z innym przymusowym zajęciem.
W przypadku sporów zaistniałych pomiędzy akcjonariuszami, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki akcjonariusze podejmą wszelkie możliwe działania w celu osiągnięcia kompromisu. Wszelkie sprawy, które nie znajdują polubownego załatwienia zostaną rozstrzygnięte na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.”.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 08.10.2020 r. i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h..

10.08.2020 r.

"Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11.09.2020 r."

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLONTEX S.A. na dzień 11 września 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian w Statucie:

1. pkt 19/B otrzymuje następujące brzmienie:
„B. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy mające być przedstawione do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem pkt 14 Statutu.;
2. pkt 19/C ósme tiret ppkt a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) otwieranie, sprzedaż i zamykanie spółek, przedstawicielstw, filii, oddziałów i innych placówek,”.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 04.09.2020 r. i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

 

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

9.06.2020 r.

"Ogłoszenie dot. zmiany treści dokumentów akcji"

Zarząd Spółki POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju (42-360), ul. Armii Krajowej 43, w związku ze zmianą stosunków prawnych tj. oznaczenia sądu rejestrowego, daty i numeru wpisu oraz wartości nominalnej akcji, wzywa wszystkich akcjonariuszy - posiadaczy akcji na okaziciela wydanych przez Spółkę, do przedstawienia dokumentów akcji w biurze Spółki przy ul. Rejtana 25 w Częstochowie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w celu zmiany treści ww. dokumentów akcji.

02.03.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25.02.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 395, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polontex S.A. na dzień 30 marca 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak - Pojnar w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z oceną o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.
6. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu wobec upływu kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad
.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na
okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 marca 2020 roku, i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.”

20.02.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju, przy ul. Armii Krajowej 43, wpisanej dnia 25 lutego 2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polontex S.A. na dzień 17 marca 2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, przy Alei Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian w Statucie:
„1. pkt 12 lit i/. otrzymuje następujące brzmienie:
i/. zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Dokonanie wyboru, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
2. pkt 12b/ otrzymuje następujące brzmienie:
12b/ Zastawnicy lub użytkownicy akcji Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji.
3. pkt 13/ otrzymuje następujące brzmienie:
13/ Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli na nim reprezentowane jest co najmniej 10% kapitału zakładowego i obecny jest na nim co najmniej jeden akcjonariusz założyciel bądź jego pełnomocnik (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo obecnych jest na nim co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli bądź ich dwóch pełnomocników (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel). W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zarząd zwołuje drugie Walne Zgromadzenie o tym samym porządku dziennym, bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 402 kodeksu spółek handlowych, które to Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych akcji pod warunkiem, że obecny jest na nim co najmniej jeden akcjonariusz założyciel bądź jego pełnomocnik (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo obecnych jest na nim co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli bądź ich dwóch pełnomocników (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel). Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, połączenia spółek, rozwiązania Spółki oraz emisji nowych akcji zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy zgodzie jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel).
4. pkt 13a/ ppkt 3. otrzymuje następujące brzmienie:
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie:
- akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
-Rady Nadzorczej,
- akcjonariusza założyciela.
Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. O ile to Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w w/w terminie – Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, akcjonariusz założyciel lub akcjonariusz/e reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. pkt 14/ otrzymuje następujące brzmienie:
14/ Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być
uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Radę
Nadzorczą – nie dotyczy to spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek Akcjonariuszy Założycieli lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. pkt 15/ otrzymuje następujące brzmienie:
15/ Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Do Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
7. pkt 18/ lit b) otrzymuje następujące brzmienie:
b) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzygający głos ma Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
8. pkt 19/B otrzymuje następujące brzmienie:
B. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy mające być
przedstawione do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem pkt 14/a) Statutu.
9. pkt 19/C pierwsze tiret otrzymuje następujące brzmienie:
- zatwierdzenie wieloletnich i rocznych programów i planów rozwoju Spółki,
10. pkt 19/C czwarte tiret otrzymuje następujące brzmienie:
- zatwierdzenie regulaminów określających zasady tworzenia i gospodarowania funduszami Spółki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i uchwał Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu zgody jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel),
11. pkt 19/C szóste tiret otrzymuje następujące brzmienie:
- udzielenie Zarządowi zezwolenia na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel),
12. pkt 19/C siódme tiret otrzymuje następujące brzmienie:
- zatwierdzenie systemów wynagrodzenia pracowników Spółki, ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu, po uzyskaniu zgody jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel),
13. pkt 19/C ósme tiret wstęp otrzymuje następujące brzmienie:
- udzielenie Zarządowi Spółki, po uzyskaniu zgody jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel), zezwolenia na:
14. pkt 19/C dziesiąte tiret skreśla się.
15. pkt 19/C jedenaste tiret otrzymuje następujące brzmienie:
- opiniowanie kandydatów na Prokurentów i Pełnomocników, zgłoszonych przez Zarząd Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii co do kandydatów jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel),
16. pkt 19/C dwunaste tiret otrzymuje następujące brzmienie:
-powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu z zastrzeżeniem pkt 20/B i 20/D,
17. pkt 20/B otrzymuje następujące brzmienie:
B. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza spośród listy kandydatów sporządzonej przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonej przez jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo co najmniej dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel).
18. pkt 20/D otrzymuje następujące brzmienie:
D. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie Członków Zarządu następuje z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek złożony Radzie przez akcjonariuszy posiadających minimum 10% akcji. W przypadku otrzymania takiego wniosku akcjonariuszy, Rada Nadzorcza niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, odwołuje cały Zarząd lub poszczególnych jego Członków, zgodnie z ww. wnioskiem. W przypadku odwołania całego składu Zarządu Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zostanie powołany Zarząd Spółki. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być zawieszeni z ważnych powodów w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Za ważny powód takiego zawieszenia, uznaje się wniosek akcjonariusza/y posiadających minimum 10% akcji.
19. pkt 20/H otrzymuje następujące brzmienie:
H. Po uzyskaniu pozytywnej opinii akcjonariuszy posiadaczy imiennych, założycielskich akcji uprzywilejowanych, Zarząd wyraża zgodę na sprzedaż imiennych założycielskich akcji uprzywilejowanych z zachowaniem ich uprzywilejowania.
20. po punkcie 26a/ dodaje się punkt 26b/ w następującym brzmieniu:
26b/ Spółka dokonuje wypłat zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, nie korzystając tym samym z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki (sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 09.03.2020 r. i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.”

20.01.2020 r.

Ogłoszenie o zaginięciu akcji na okaziciela serii „C”

Zarząd POLONTEX S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43 działając na podstawie pkt 10a ppkt 4 informuje, że w związku z zaginięciem akcji wydanych w Odcinkach Zbiorowych Akcji Serii „C”, na wniosek akcjonariuszy, została wszczęta procedura mająca na celu umorzenie dokumentów akcji oraz wydanie duplikatów tych dokumentów, dotyczących łącznie 147.600 akcji na okaziciela serii „C” wydanych w odcinkach zbiorowych o następujących numerach:
 • Druk nr 0000025 obejmujący 10.000 akcji od numeru 395 901 do numeru 405 900;
 • Druk nr 0000048 obejmujący 10.000 akcji od numeru 451 401 do numeru 461 400;
 • Druk nr 0000049 obejmujący 10.000 akcji od numeru 461 401 do numeru 471 400;
 • Druk nr 0000050 obejmujący 10.000 akcji od numeru 471 401 do numeru 481 400;
 • Druk nr 0000051 obejmujący 10.000 akcji od numeru 481 401 do numeru 491 400;
 • Druk nr 0000052 obejmujący 10.000 akcji od numeru 491 401 do numeru 501 400;
 • Druk nr 0000053 obejmujący 5.000 akcji od numeru 501 401 do numeru 506 400;
 • Druk nr 0000054 obejmujący 1.400 akcji od numeru 506 401 do numeru 507 800;
 • Druk nr 0000055 obejmujący 700 akcji od numeru 507 801 do numeru 508 500;
 • Druk nr 0000056 obejmujący 500 akcji od numeru 508 501 do numeru 509 000;
 • Druk nr 0000057 obejmujący 10.000 akcji od numeru 509 001 do numeru 519 000;
 • Druk nr 0000058 obejmujący 10.000 akcji od numeru 519 001 do numeru 529 000;
 • Druk nr 0000059 obejmujący 10.000 akcji od numeru 529 001 do numeru 539 000;
 • Druk nr 0000060 obejmujący 10.000 akcji od numeru 539 001 do numeru 549 000;
 • Druk nr 0000061 obejmujący 10.000 akcji od numeru 549 001 do numeru 559 000;
 • Druk nr 0000062 obejmujący 10.000 akcji od numeru 559 001 do numeru 569 000;
 • Druk nr 0000063 obejmujący 10.000 akcji od numeru 569 001 do numeru 579 000;
 • Druk nr 0000064 obejmujący 10.000 akcji od numeru 579 001 do numeru 589 000.

Zgodnie z pkt 10a ppkt 4 Statutu POLONTEX S.A. Zarząd Spółki wzywa posiadaczy i wszystkie inne osoby roszczące sobie prawa do ww. dokumentów, aby pod rygorem dokonania ich umorzenia zgodnie ze Statutem Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, zgłosili Zarządowi Spółki w biurze w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, swoje prawa wraz z równoczesnym przedstawieniem:

 1. dokumentów akcji objętych wnioskiem oraz wykazaniem za pomocą dokumentów prywatnych lub urzędowych zgodnego z prawem nabycia tych akcji, bądź
 2. przedstawili odpis prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentów akcji objętych wnioskiem, z zaznaczeniem, że Zarząd Spółki uwzględni tylko roszczenia, które zostaną do niego zgłoszone przed upływem terminu jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.

W razie braku złożenia w biurze Spółki w Częstochowie przy ul. Rejtana 25, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia ww. dokumentów akcji, zostaną one umorzone na mocy uchwały Zarządu Spółki, a wnioskodawcom zostaną wydane duplikaty tych akcji.