• PlPolski
  • EnEnglish
  • DeDeutsch
  • RuРусский

Magazyny energii

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego POLONTEX S.A. 

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek:

 1. prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
 2. aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Obowiązki posiadacza magazynu energii elektrycznej

 1. Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:
 2. przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
 3. powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Wzór informacyjny o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych:

Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

Wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci POLONTEX S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW :

Rejestr magazynów energii

Przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kv