Dofinansowanie z NFOŚiGWPrzedmiotem umowy z Narodowym Funfuszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie

Dotacji przedsięwzięcia było:

 

"Opracowanie audytu energetycznego i elektroenergetycznego przedsiębiorstwa Polontex S.A."- etap I

 

Zakres wykonanych prac:

1. Wizja lokalna.

2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii.

3. Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przemysłowe, instalacje i odbiory ciepła).

4. opis systemów chłodzenia w zakładzie.

5. Opis systemów ogrzewania technologicznego.

6. Opis systemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory).

7. Analizy zużycia za okres ostatnich 2 lat:

   a) Energii elektrycznej

   b) Ciepła

   c) Chłodu

   d) Sprężonego powietrza

   e) Paliwa (gazu, węgla, oleju itp)

   f) Inne media (woda, ścieki)

8. Analiza zapotrzebowania na:

   a) Energię do ogrzewania budynków

   b) Energię do produkcji ciepłej wody

   c) Energię dla wentylacji i klimatyzacji

   d) Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych.

9. Energia odpadowa z procesów technologicznych.

10. Wykonanie pomiarów w punktach i miejscach niezbędnych dla potrzeby Audytu.

11. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii.

12. Analiza możliwości wykorzystania wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych.

13. Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii.

14. Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgeneracji.

15. Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych.

16. Analiza stosowania taryf i wielkości mocy zamówionych dla energii elektrycznej, ciepła i gazu z analizą możliwości ich zmiany.

17. Opracowanie założeń dla wdrożenia Zakładowego Systemu Sterowania i Nadzoru Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii (ZaSiN)

18. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i efektów wdrożenia proponowanych rozwiązań.

19. Analizy efektywności ekonomicznych wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

20. Analiza możliwości zewnętrznego finansowania modernizacji.

21. Analiza efektów ekologicznych.

22. Analiza możliwości uzyskania i sprzedaży Świadectw Efektywności Energetycznej.

23. Wnioski końcowe.
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wyniosła 154 000,00 zł
 

"Modernizacja zakładowego węzła cieplnego z wymiennikiem bezprzeponowym"- etap II

W drugim etapie przedsięwzięcia wykonano modernizację węzła cieplnego z wymiennikiem bezprzeponowym składającego się z:

-  2 szt. wymienników JADX 12.114

-  1 szt. wymiennika płytowego LC-110-50

-  pomp obiegowych 80PJM140 2 szt. pompy uzupełniające CR3-5

-  zaworu regulacyjnego DN100

-  zbiornika kondensatu V=1500 l

-  pomp kondensatu 32PJM120 szt.2

-  przepustnice regulacyjne

 

  Dofinansowano ze środków Narodowego Funfuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej